اربعین 97 خانیک

  • ۶۸۳

اربعین97خانیک

شب اربعین

شب اربعین 97 خانیکشب اربعین 97 خانیکشب اربعین 97 خانیکشب اربعین 97 خانیک


زیارت عاشورا صبح اربعین

زیارت عاشورا اربعین97صبح اربعین 97

پیاده روی اربعین در خانیک

  • ۷۶۳

امروز مراسم روز اربعین در روستای خانیک با قرائت زیارت عاشورا در مسجد روستا آغاز گردید و پس از صرف صبحانه عزاداران مسیر دو کیلومتری حد فاصل روستا تا امام زاده را پیاده طی کردند و پس از عزاداری به روستا برگشتند و نماز ظهر و عصر اقامه گردید وسپس مراسم سخنرای و مداحی و پایان بخش مراسم نیز پذیرایی از عزاداران و توزیع ناهار بود