ساختمان قدیم

  • ۶۷۰

ساختمان قدیم امامزاده خانیکساختمان قدیم امامزاده خانیک

نخل  در امامزاده سالها پیش

عاشورا- امام زاده خانیک

  • ۷۳۳

عاشورا در خانیک

عاشورای 95

تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در خانیک

  • ۸۰۹