ساختمان قدیم

  • ۳۳۳

ساختمان قدیم امامزاده خانیکساختمان قدیم امامزاده خانیک

عاشورا- امام زاده خانیک

  • ۴۳۴

عاشورا در خانیک

عاشورای 95

تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در خانیک

  • ۵۰۷