ساختمان قدیم

  • ۱۸۸

ساختمان قدیم امامزاده خانیکساختمان قدیم امامزاده خانیک

عاشورا- امام زاده خانیک

  • ۲۹۹

عاشورا در خانیک

عاشورای 95

تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در خانیک

  • ۳۶۶