شماره حساب امام زاده سلطان کریمشاه

  • ۴۰۹

نام بانک : توسغه تعاون

شماره کارت:  ‏‪5029 - 0810 - 5314 - 4883‬‏

صاحب حساب : امامزاده سلطان کریمشاه خانیک

 نام بانک : پست بانک

شماره حساب :  ۵۵۰۳۴۹۳۳۷۰۸۳۹۴.۱۲

شبــا :  IR770210005503493370839412

صاحب حساب : امامزاده خانیک

 

شماره حساب امام زاده سلطان کریمشاه خانیک  نام بانک : پست بانک شماره حساب : ۵۵۰۳۴۹۳۳۷۰۸۳۹۴.۱۲ شبــا : IR770210005503493370839412 صاحب حساب : امامزاده خانیک