ساختمان قدیم

  • ۶۲۲

ساختمان قدیم امامزاده خانیکساختمان قدیم امامزاده خانیک

نخل  در امامزاده سالها پیش