گچکاری امامزاده

  • ۱۷۸

گچکاری تیر ماه1400

گچکاری1400

سفید کاری تیرماه1400

گچکاری 1400

تصاویری از سیمکشی امامزاده

  • ۱۸۱

سیمکشی اسفند99

سیمکشی اسفند99

خاک برداری و تسطیح محل احداث سرویس های بهداشتی امام زاده فروردین97

  • ۲۸۶

تعمیر گنبد آبان 96

  • ۲۸۲

تعمیر گنبد