موقعیت مکانی

 این بارگاه در 58 درجه و 17 دقیقه شرقی و 34 درجه و 13 دقیقه شمالی و در فاصله 30 کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس و 2 کیلومتری جاده فردوس ـ بجستان قرار دارد.