تصاویری از خانیک 1384

  • ۵۰۷

khanikshah

khanikshah-1

khanikshah-10

khanikshah-11

khanikshah-12

khanikshah-13

khanikshah-14

khanikshah-15

khanikshah-16

khanikshah-17

khanikshah-18

khanikshah-19

khanikshah-2

khanikshah-20

khanikshah-21

khanikshah-22

khanikshah-23

khanikshah-24

khanikshah-25

khanikshah-26

khanikshah-27

khanikshah-28

khanikshah-29

khanikshah-3

khanikshah-30

khanikshah-31

khanikshah-33

khanikshah-34

khanikshah-35

khanikshah-36

khanikshah-37

khanikshah-38

khanikshah-4

khanikshah-5

khanikshah-6

khanikshah-7

khanikshah-8

khanikshah-9

ساختمان قدیم

  • ۴۲۱

ساختمان قدیم امامزاده خانیکساختمان قدیم امامزاده خانیک

نخل  در امامزاده سالها پیش