تصاویری از عزاداری عاشورای حسینی در خانیک

  • ۴۰۸

امامزاده خانیک امروز هفتم فروردین93

  • ۴۶۷

بلغور نذری در امامزاده 7فروردین93

بلغور نذری در امامزاده 7فروردین93


اولین نماز جماعت ظهر عاشورا در جوار امامزاده

  • ۳۷۳

امسال برای اولین بار نماز جماعت ظهر عاشورا در جوار امامزاده اقامه شد . در سال های گذشته در مسجد روستا نماز برگزار می گردیدنماز ظهر عاشورا در خانیک فردوس آبان1392نماز ظهر عاشورا در خانیک فردوس آبان1392نماز ظهر عاشورا در خانیک فردوس آبان1392